Zakres Usług

Prawo cywilne

 

ZOBOWIĄZANIA:
 • sprawy o zapłatę, w tym:
 • odzyskiwanie należności (windykacja)
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • sprawy związane z zawarciem, realizacją, rozwiązaniem umów oraz ich nienależytym wykonaniem (np. umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, pożyczki, przewozu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny i dożywocia);
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (sprawy konsumenckie)
 • pomoc „frankowiczom”
 • niedozwolone (abuzywne) klauzule umowne
 • odzyskiwanie „opłat likwidacyjnych” pobranych w związku z „polisolokatami”
   
PRAWO RZECZOWE:
 • sprawy o ochronę prawa własności, w tym:
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o eksmisję
 • rozgraniczenie
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia
 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności gruntowych i osobistych
   
PRAWO MIESZKANIOWE:
 • nabycie i sprzedaż mieszkań – analiza umów z deweloperami i spółdzielniami
 • audyt prawny nieruchomości
 • powództwo przeciwko deweloperom o nakazanie usunięcia wad nieruchomości
 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o zameldowanie i wymeldowanie
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu (także osób żyjących w konkubinatach)
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
   
PRAWO SPADKOWE:
 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku przez spadkobiercę
 • wydziedziczenie
 • dochodzenie zachowku należnego dla osób pominiętych lub wydziedziczonych w testamencie
 • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń
 • sprawy o unieważnienie testamentu
 • sprawy o uznanie spadkobierców za niegodnych dziedziczenia
   

Prawo rodzinno-opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy alimentacyjne, egzekucja alimentów za granicą
 • sprawy o władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • małżeńskie umowy majątkowe
 • sprawy o podział majątku wspólnego (także osób żyjących w konkubinacie)
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa (także na gruncie prawa kanonicznego)
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym
 • sprawy o przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej

Prawo pracy

 • analiza i opiniowanie umów o pracę
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, odprawy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • „mobbing”
 • dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS
 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe

Prawo administracyjne

 • sporządzanie wszelkich podań, pism i wniosków w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in. w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń, zezwoleń i koncesji
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone bezprawnymi decyzjami administracyjnymi

Postępowanie egzekucyjne

powództwa przeciwegzekucyjne (ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją), w tym: ochrona byłych małżonków ochrona spadkobierców ochrona wspólników, ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko innej osobie, sporządzanie skarg na czynności komornika

Prawo nieruchomości

 • analiza prawna nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie i negocjowanie umów przedwstępnych, warunkowych i przyrzeczonych
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 • sprawy o zwrot nieruchomości

Prawo spółek

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
 • tworzenie, likwidacja, łączeni, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego
 • sprawy rejestrowe
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników
 • reprezentacja wspólnika wobec organów spółki
 • pomoc prawna w zakresie przekształceń własnościowych spółek prawa handlowego
 • badanie stanu prawnego spółek („due diligence)
 • wyłączenie wspólnika ze spółki

Obrona pozwanego w procesie cywilnym

 • sporządzanie odpowiedzi na pozew
 • wytaczanie powództwa wzajemnego
 • sporządzanie zarzutów i sprzeciwów od nakazów zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

 • uzyskiwanie nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • stała obsługa powództw w EPU

Upadłość konsumencka

 • analiza prawno-finansowa sytuacji Klienta
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentacja przed sądem

Prawo niemieckie

 • doradztwo oraz pomoc prawna dla osób przebywających na terenie Niemiec: reprezentacja w sporze z pracodawcą, sporządzanie skarg do Arbeitsgericht, spawy z zakresu prawa spadkowego, prawo socjalne
 • dochodzenie roszczeń na terenie Niemiec
 • sprawy transgraniczne
 • uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty przed sądem rejonowym w dzielnicy Wedding w Berlinie - Amtsgericht Wedding
 • uznanie wyroku sądu niemieckiego w Polsce
 • zwrot podatku za pracę na terenie Niemiec (za okres do 4 lat wstecz)

Tłumaczenia prawnicze z języka niemieckiego

Mediacje sądowe i pozasądowe

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 | Polityka prywatności

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności